Müvekkillerimizin Hedeflerine Ulaşmalarına Yardımcı Olma Konusunda Tutkuluyuz

Türkiye’nin gelişen ve dünyaya entegre olan ekonomisi ve bu kapsamda çeşitlenen hizmet taleplerine cevap verebilmek amacı ile Çakır Hukuk bünyesinde, konusunda uzman avukatlardan oluşan departmanlar bulunmaktadır.

Hakkımızda

Haklarınızın Teminatı İçin En İyi Hukuk Ekibi

Çakır Hukuk Bürosu
Neden Çakır Hukuk Bürosu?

Çakır Hukuk Bürosu olarak dış kaynak kullanımı tarzında sunduğumuz entegre hukuk hizmetlerimiz ile;

- Müvekkillerimizin aynı dönemdeki artan iş hacimlerine rağmen, alacak tahsilât oranlarında ölçülebilir önemli artışlar sağlayabilmekteyiz.
- Müvekkillerimize sunduğumuz “koruma sağlayıcı” hizmetlerimizle, ileride yaşanması muhtemel hukuki sorunları asgariye indirmekteyiz.
- Müvekkillerimizin mevcut hukuki hizmetlerini fiili maliyet oranlarını artırmadan ya da çok daha az maliyetle gerçekleştirebilmekteyiz.
- Çalışmalarımızın her aşamasında periyodik olarak toplantı ve raporlamalarla müvekkillerimizi bilgilendirmekteyiz.

Çakır Hukuk Bürosu’ nun temel ilkesi; faaliyeti süresince giderek karmaşık hale gelen, gerek ticari, gerekse özel ilişkilerde ortaya çıkan her türlü hukuki sorunu aynı ciddiyet ve ilgi ile ele alıp, yoğun çalışmalar neticesinde müvekkile meslek ilkeleri çerçevesinde en uygun çözümü sunmaktır.


Çakır Hukuk Bürosu’ nun çalışmaları; Gayrimenkul Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku ve Aile Hukuku’ na ilişkin alanlarda yoğunluk kazanmıştır.
Ayrıca; uyuşmazlıkların analizi ve çözümünde kalıplara sıkışmışlığın ve dar çerçeveden bakışın yerini geniş vizyon, sağduyu ve süratli çözümlerin alması gerektiği bilinci ile hareket edilmesinin zorunluluğunu, hukuksal problemlerde en sağlıklı yaklaşımın sorunlar oluşmadan önce, ilişkinin temelinin doğru ve muhtemel sorunları önleyecek düzenlemelere oturtulmasını sağlayan “Koruyucu Hukuk” ile sağlanabileceğini, Vekil-Müvekkil ilişkisinde ilk kuralın ticari ve özel hayata ilişkin her tür bilginin mahremiyeti ve özenle saklanması gerekliliğini ilke edinmiştir.
Çakır Hukuk Bürosu kuruluşundan bu yana kişilerin,kurumların ve şirketlerin hukuki danışmanlığı ile avukatlık ilişkilerini, inandığı ilkeler ve meslek kuralları doğrultusunda, doğruluk ve dürüstlük prensiplerine bağlı olarak sunmuş, bunun sonucunda oluşturduğu güvenin devam ettirilmesi ve bu güvenin hukuk çevreleri ve müvekkiller nezdinde “doğru ve güvenilir hukuk bürosu” inancının yerleşmesini sağlamıştır ve bu inancı korumaya da devam etmektedir.

Hizmetlerimiz


Yargılama ve icra takibine ilişkin tüm konularda müvekkilin bilgilendirilmesi, üçüncü kişi ve kurumlar karşısında temsil edilmesi, müvekkilin ihtiyaç duyduğu hususlarda yazılı veya sözlü görüş verilmesi, müvekkilin, üçüncü kişi ve kurumlarla akdedeceği her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi, daha önce akdedilmiş sözleşmelerin denetlenmesi, gerek müvekkilin keşide edeceği ve gerekse üçüncü kişi ve kurumlar tarafından müvekkile gönderilecek ihtar ve ihbarların düzenlenmesi, yanıtlanması, bu kapsamda olmak üzere müvekkilin talebi halinde üçüncü kişi ve kurumlar ile yapılacak toplantı ve görüşmelerde vekilin hazır bulunması ve sair hukuk hizmetlerini gerçekleştirmektir.

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye'de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Ceza hukuku suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Ceza hukuku, genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Ceza genel hukuku, suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımını, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaları, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan kuralları inceler. Ceza özel hukuku ise, suç sayılan eylemleri teker teker alarak, suçların kapsam ve sınırlarını, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları inceler. Ceza soruşturması ve yargılamasının nasıl yapılacağını inceleyen hukuk dalına ise "ceza muhakemesi hukuku" denir.

Bankacılık ve finans hukuku, Türkiye’de faaliyet gösterecek olan bankaların kuruluşu ve yurt dışında faaliyet gösteren bir bankanın ülkemizdeki ilk şubesi için atacağı adımı denetlemek, yatırım bankaları ile birlikte kalkınma bankalarının kuruluş işlemlerinde rol almak ve teminatlı işler sonucu açılan davaların takibini sağlamak gibi yetilere sahiptir. Bunun yanı sıra bankalardan aldığımız kredilerin sözleşme bölümünün hazırlanması ve sözleşmeler ile ilgili görüşmelerin gerçekleştirilmesi de bankacılık ve finans hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. SPK, yani sermaye piyasa kurulunun hukuksal işlemlerinin gerçekleştirilmesi de yine bankacılık ve finans hukuku kapsamında yer almaktadır. Mali organizasyon ve faktoring gibi konularda gerekli hukuki desteğin sağlanması durumu da söz konusudur. Geniş çapta bir işleyiş ağı söz konusu ve bu işleyişe hakim olmak adına ortaya konulan çok sayıda eser olduğunu da belirtmekte fayda var. Sigorta ilişkisini ve sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını,faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe ve bu kuralları belirli bir sistem içinde inceleyen hukuk dalına sigorta hukuku adı verilir. En geniş ayırımla Sigorta Hukukunu Hususi Sigorta Hukuku ve Sosyal Sigorta Hukuku olarak ikiye ayırabiliriz. Hususi Sigorta ; Ayrı bireylerin özel menfaatlerinin çeşitli rizikolara karşı güvence altına alınması için serbest iradeleriyle meydana getirdikleri riziko teminatıdır. Sosyal Sigorta; Belirli halk gruplarının sosyal güvenliklerinin sağlanması gayesiyle kanunla kurulan çoğu defa mecburi bir sigortadır.(SGK)

Gayrimenkul dava türleri olarak geçen taşınmazlara ait davaların birçok türü bulunmaktadır. Eşya hukukun alt dalını oluşturan gayrimenkul davaları kapsamında, ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar ile ilgili davalara bakılır. Gayrimenkuller üzerindeki hukuka aykırı durumun düzeltilmesi amaçlanır.
Gayrimenkul Avukatları Ne İş Yapar?
Gayrimenkul üzerindeki hukuka aykırı, usulsüz olan sorunların çözülmesini içeren taşınmazlara ait davalarda, diğer davalarda olduğu gibi avukat tutmama hakkınız vardır. Ancak gayrimenkul davaları çok uzun süren ve sık olarak takip edilmesi gereken dava türlerinden biri olduğu için bu tür sorunlarla karşı karşıya gelen taraflar en iyi gayrimenkul avukatı kim diye, bulundukları yerlerde araştırmaları ve bu alanda uzman avukatlar ile birlikte çalışmaları oldukça önemlidir.

Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere gelire ihtiyaçları vardır. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında kullanılacak olan gelirler çeşitli kaynaklardan sağlanır. Bunlar vergiler, harçlar, şerefiyeler, para ve vergi cezaları, borçlanmalar, para politikası araçlarından doğan gelirler, bağış ve yardımlar, kamu iktisadi teşebbüslerinin sağladığı gelirler, kamu mallarının satışından doğan gelir ve benzer gelirlerdir. Vergi hukukunun konusu, kişilerle devlet arasındaki vergi ilişkisidir. Vergi hukukunu şu şekilde tanımlamak mümkündür: “Vergi hukuku, kişilerle devlet arasında vergi ilişkisinden doğan vergi ödevinin; niteliği, doğması ve tahsili gibi hususları düzenleyen kuralların bütünüdür.” Başka bir ifade ile “Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak kişilerden aldığı vergi, harç, resim ve benzeri gelirler dolaysıyla ortaya çıkan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır.”

Ofis Yapımız (Teknik Donanım)

Büromuzda bulunan yetkin avukatlar yanında, dışarıdan danışman olarak çalışan, konusunda uzman kişiler vasıtası ile karşılaşılan problemler önce etüt edilmekte, en kısa ve rantabl çözümün nasıl sağlanabileceği konusunda karşılıklı müzakere ve araştırmalar yapılarak günübirlik çözümler yerine kalıcı çözümler üretilmektedir. Çakır Hukuk Bürosunun mevcut yapısı içinde Bahçeşehir Üniversitesi’ nden bir Profesör, Marmara Üniversitesi’ nden iki İstanbul Doğuş Üniversitesi’ nden bir Doçent ile İstanbul Adalet Komisyonunda da kayıtlı İnşaat, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Mali Müşavir, İşletme ve Hesap Uzmanı Bilirkişilerden oluşan üzere güçlü bir ekip bulunmaktadır. Ayrıca ekibimiz talep edilmesi halinde, karşılaşılması muhtemel hukuki problemlerin önüne geçilmesi için koruyucu hukuk servisi vererek sorunları önceden tespit edip çözüm üretme yetkinliğini de haizdir.
Çakır Hukuk Bürosu; bir hukuk bürosunun gereksinimi olan tüm ileri teknolojik imkânlardan yararlanmaktadır. Amaç, sahip olunan bilgi birikimini yaşadığımız bilgi çağında teknolojinin getirdiği olanaklardan yararlanarak müvekkile aktarmaktır. Böylece dijital dünyanın insanlara sunduğu olanaklar kullanılarak, müvekkile daha sağlıklı ve daha hızlı hizmet verilmesi mümkün olabilmektedir. Bilinen klasik iletişim yöntemlerinin yanında teknolojinin insanlara sunduğu olanaklar değerlendirilerek, tarafların günümüzde en az sahip olduğu “zaman”dan tasarruf edilmesi amaç edinilmiştir.

Bu çerçevede, Toplu İcra Takiplerinde güçlü bir tecrübe, bilgi birikimi ve teknik donanıma sahip olan ofisimizde hız, düzen ve kalite amacına uygun en son teknolojiye sahip hukuk ve icra programları bulunmaktadır. Toplu İcra takiplerinde hukuk ofislerinin yoğun olarak kullandığı İcrapro ve İcra Profesörü İcra ve dava Programları; Kazancı İçtihat Programı ve Uyap Bilişim Sistemi Avukat Portal ofisimizde kullanılmaktadır.
Ofis personelinin daha rahat, verimli, kaliteli ve düzenli çalışabilmesi için ofis içerisinde düzgün dosyalama yapılabilecek geniş kapasiteye sahip çalışma ortamı ve raf sistemi
Ofis içerisinde ayrıca işlem görmüş dosyaların ve evrakların yer aldığı ayrı bir arşiv bölümü mevcuttur.
Ofisimiz, binlerce Mahkeme ve İcra takip dosyasını başarıyla sonuçlandırmış ve halen sonuçlandırmaya devam etmektedir.
Çakır Hukuk Bürosu, Fortis Bank A.Ş.(Teb) gibi toplu icra takibi olan kurumların binlerce takibini titizlikle takip etmiştir.
Toplu icra takibinde bu tür kurumlarla çalışarak, hem toplu icra takibi konusunda, hem de kurumlarla çalışma konusunda büyük bir tecrübe kazanmış olan Ofisimiz, toplu icralarda titiz çalışmasıyla kurumların tahsilât oranlarını artırdığı gibi, müşteri memnuniyetine de sürekli önem vermiş ve kurumlara takipler hakkındaki raporlamalarını da titizlikle sunmuştur.

Çalışma Arkadaşlarımız

image

Av. Kadir
ÇAKIR

1979’da İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Devamla Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde ve İngiltere South Thames College de eğitim gördü, aynı zamanda Whitelock & Storr Solicitors isimli Hukuk Firmasında Assistan Avukat olarak çalıştı. 2008 yılında Gayrimenkul Hukuku alanında Lordlar Kamarasında Konferans veren Kadir ÇAKIR, halen İngiltere’de faaliyet gösteren Turkish-British Legal Society’nin aktif üyesi olup, aynı zamanda marka vekilidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

image

Av. Gülay
Polat

Ereğli /KONYA doğumlu olan Av. Gülay POLAT, ilk, orta öğrenimini Denizli, lise eğitimini Konya’da tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında hukuk alanında stajyer olarak İstanbul’un önde gelen bir hukuk bürosunda İcra-İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, İş hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında çalışmaya başladı ve 1 yıllık staj süresince bu alanlarda çalıştı. Aynı zamanda İstanbul Barosu bünyesinde CMK (Ceza Muhakemeleri Kanununda Zorunlu Müdafilik/ Vekillik) Eğitimi, Arabuluculuk ve Hukuk İngilizcesi eğitimi alan Avukat Gülay POLAT, 2014 tarihinden itibaren Çakır Hukuk Bürosu bünyesinde Yönetici Avukat olarak çalışmakta olup İş hukuku, ,Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, İdare Hukuku ve İcra – İflas Hukuku alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Çakır Hukuk Bürosu

Hukuk Büromuz

Çakır Hukuk, Müvekkillerine hukukun her alanında hizmet verir ve uzun soluklu ilişkiler kurar.​​

Dava Süreçleri

Avukatlarımız sizin adınıza dava süreçlerini takip edip sizin adınıza davalara katılıp sizin savunmanızı en iyi şekilde yaparak sizi temsil edecektir.

Kaliteli Hizmet

Büromuzda çalışan avukatlarımızın tamamı kendi alanında uzman olup haklarınızı her daim en iyi şekilde elde etmek için çalışmaktadırlar.

© 2018 Çakır Hukuk. Tüm Hakları Saklıdır. | Medya EA